หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
 
 
 
 
ตำบลสระกะเทียม เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงได้ย้ายมาสังกัดกับอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สระกะเทียม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ซึ่งได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 มีสำนักงานประจำ ตั้งอยู่เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
 
ตำบลสระกะเทียม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองนครปฐม อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 16.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,395 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
 
 
พื้นที่อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทำให้ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฤดูฝนและฤดูร้อนเห็นเด่นชัด ซึ่งอากาศจะหนาวเย็นในเวลากลางคืน และร้อนจัดในเวลากลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25.5 C ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนตลอดปีเฉลี่ยประมาณ 984.2 มิลลิเมตร
 
   
อาชีพที่ประชาชนทำมี ดังนี้

เกษตรกรรม (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์)

รับจ้าง (โรงงาน/ทั่วไป)

ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย ฯลฯ)

อื่นๆ (รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,176 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,482 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52

หญิง จำนวน 3,694 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,309 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 432.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลาดหญ้าแพรก 273 355 628 214  
2   บ้านลาดหญ้าแพรก 356 374 730 409
  3   บ้านปากสระ 203 210 413 136  
4   บ้านไร่ 311 301 612 157
  5   บ้านต้นมะขาม 267 292 559 156  
6   บ้านบ่อน้ำเค็ม 151 130 281 72
  7   บ้านดอนมะยม 207 221 428 122  
8   บ้านใน 216 257 473 126
  9   บ้านดอนทราย 340 302 642 194  
10   บ้านหนองบัวลอย 165 157 322 127
  11   บ้านบ่อโรงเหล้า 277 295 572 131  
12   บ้านหมู่ใหญ่ 201 215 416 134
  13   บ้านดอนพุทรา 256 302 558 162  
14   บ้านหลักประดู่ 259 283 542 169
    รวม 3,482 3,694 7,176 2,309
 
ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559