หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา สวนมะม่วง มะพร้าว ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
ลักษณะพื้นที่โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มี คลองสาธารณะ มีคลองชลประทานและคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค และการเกษตร
 
 
จังหวัดนครปฐม มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน แบ่ง ได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่แต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี
 
ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

มีวัดในพื้นที่ จำวน 3 แห่ง คือ
 
วัดสระกะเทียม
 
วัดลาดหญ้าแพรก
 
วัดใหม่ดอนทราย

มีศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง
 
 
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประมาณเดือน เมษายน ทุกปี

กิจกรรมสังเขป รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ประเพณี เข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา ทาบุญตักบาตร
ประเพณี วัฒนธรรมไทยทรงดำ ภาษาถิ่น ได้แก่

ภาษาถิ่น คือ ภาษากลาง

ภาษาถิ่นลาวไทยทรงดำ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก

โรงเรียนวัดสระกะเทียม

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง (กศน.) ตำบลสระกะเทียม จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้าแพรก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกะเทียม
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ตำรวจสายตรวจตำบล จำนวน 1 ชุด

ที่ทำการอาสาสมัครตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
 
 
ถนนภายในตำบลสระกะเทียม

ลาดยางแอลฟัลท์ติก จำนวน 32 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คูคลองธรรมชาติ จำนวน 3 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คูคลอง (คลองซอย/ส่งน้ำ/ใสไก่ฯ)
    จำนวน 21 สาย

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
 

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
 
 

มีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน และมีประปาส่วนภูมิภาค
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

กลุ่มฝึกอาชีพทำดอกไม้จันท์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเกษตร หมู่ 1 - 14
 
         

ร้านบริการเสริมสวย      

โรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 9
    จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง

อู่ต่อรถ จำนวน 7 แห่ง

โชว์รูมรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง

ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207