หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.3/ว10676 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 36)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว10726 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิาสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 37)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว10728 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน (ดู : 19)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 649 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 10743 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565 (ดู : 34)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 650 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะฯ(ก.ค.64-พ.ค.65) (ดู : 38)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,473
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207