หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ0023.3/ว13106 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 23)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว13107 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ดู : 37)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว13077 ขอรับฟงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (ดู : 509)  [ 21 ก.ค. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว13076 แนวทางการตรวจปนะเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 533)  [ 21 ก.ค. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว13075 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 468)  [ 21 ก.ค. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว13094 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 10)  [ 21 ก.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,271
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207