หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
นฐ0023.3/ว16637 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว1333 โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว16648 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว16672 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.5/ว1337 แจ้งการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว1336 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 959
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207