หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ0023.1/ว13453 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว13494 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว13495 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
นฐ0023.2/ว942 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว13426 การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว13427 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 1 ตุลาคม 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207