หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
นฐ0023.3/ว1527 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวอยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ชั้น ม.3 ของจังหวัดนครปฐม  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว19142 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนและระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว1523 แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ.2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.1/ว1524 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดตามความเป็นอยู่ของผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทย พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.1/ว1517 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562 และครั้งที่ 29/2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.1/ว1518 โครงการอบรมหลักสูตร ทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุและก  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 986
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207