หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
     

 
นฐ0023.2/1042 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.5/ว1046 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.5/ว13392 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว1049 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.3/ว1053 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
นฐ0023.2/ว1043 สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 933