หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและ มีฐานะเป็น นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2540 โดยมีนายสำเริงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม อยู่ห่างจากจังหวัดฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 16.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,395 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,247 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,527 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67

หญิง จำนวน 3,720 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,446 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 436.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลาดหญ้าแพรก 289 363 652 225  
2   บ้านลาดหญ้าแพรก 368 382 750 429
  3   บ้านปากสระ 201 215 416 141  
4   บ้านไร่ 311 292 603 168
  5   บ้านต้นมะขาม 278 276 554 159  
6   บ้านบ่อน้ำเค็ม 154 139 293 76
  7   บ้านดอนมะยม 207 216 423 133  
8   บ้านใน 212 255 467 131
  9   บ้านดอนทราย 336 311 647 210  
10   บ้านหนองบัวลอย 157 158 315 131
  11   บ้านบ่อโรงเหล้า 281 318 599 140  
12   บ้านหมู่ใหญ่ 206 206 412 150
  13   บ้านดอนพุทรา 251 304 555 168  
14   บ้านหลักประดู่ 276 285 561 185
    รวม 3,527 3,720 7,247 2,446
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207