หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และ สมาชิก อบต.สระกะเทียม [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 196 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม (นายก อบต) [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม (สมาชิกสภา) [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 133 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 212 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 197 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 209 
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.สระกะเทียม ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 231 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 207 
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 198 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 194 
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 331 
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 266 
 
 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 243 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 346 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 305 
แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 284 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 291 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว ฯ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 271 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์่เซนติเมตร หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 282 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ HDPE [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 362 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านครู [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 338 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 340 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 341 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.สุรียัน ถึงบ้านนา [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 362 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอย บ้า [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 322 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 378 
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 348 
ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 562 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 490 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 610 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2556 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 596 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 578 
 
นฐ0023.2/ว085 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 14)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว20083 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ดู : 30)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1176 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.ห้วยพระ) (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1186 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(ทต.รางกระทุ่ม) (ดู : 2)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ0023.1/ว1168 ประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดให้ใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot (ดู : 18)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1177 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.บางปลา) (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1187 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(ทม.กระทุ่มล้ม) (ดู : 2)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว1157 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการเงินของสถานศึกษา (ดู : 20)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1178 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.คลองใหม่) (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว1173 ขอส่งเอกสารประกอบการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 4)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1179 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.บ้านหลวง) (ดู : 2)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว1175 การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ดู : 7)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1180 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.บ้านยาง) (ดู : 2)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/1172 ส่งปฏิทินการดำเนินงานโครงการนำร่องในการพัฒนาครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ดู : 6)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1181 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.ไทยาวาส) (ดู : 4)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว20121 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1182 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.ดอนข่อย) (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว20122 การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.5/1183 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(อบต.ศาลายา) (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.3/ว20123 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 ธ.ค. 2564)    อ่าน 938  ตอบ 30  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2564)    อ่าน 6417  ตอบ 1376  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2564)    อ่าน 1333  ตอบ 108  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 1241  ตอบ 22  
 
 
 
   
 
อบต.บางไทรป่า ประกาศผอ.กกต.ประจำอบต.บางไทรป่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
อบต.สระกะเทียม รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
อบต.สระกะเทียม บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และ สมาชิก อบต.สระกะเทียม [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 196 
อบต.สระกะเทียม ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
อบต.สระกะเทียม หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
อบต.สระกะเทียม บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
อบต.สระกะเทียม บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
อบต.สระกะเทียม ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
อบต.สระกะเทียม ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม (นายก อบต) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
อบต.สระกะเทียม ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม (สมาชิกสภา) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
อบต.บางไทรป่า คู่มือประชาชน เลือกตั้งอบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
อบต.บางไทรป่า ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.บางไทรป่า [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 150 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 9 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
อบต.บางไทรป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าขอขอบคุณ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 109 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -

วัดสระกะเทียม
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา