หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด  
 

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด
ตามหนังสือส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ที่ สชป 13.03/1436/2563 ลว 28 สิงหาคม 2563 เรื่องประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย (ฺVideo Conference) โดยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้ประเมินสถานการณ์และวางแผนการจัดสรรน้ำดังนี้
     1. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ตามเกณฑ์ ที่ กฟผ.กำหนดไว้ 4 เกณฑ์ ดังนี้
     -เกณฑ์น้ำน้อย ปริมาณน้ำ 4,273 ล้าน ลบ.ม.
     -เกณฑ์น้ำปกติ ปริมาณน้ำ 5,234 ล้าน ลบ.ม.
     -เกณฑ์น้ำมาก ปริมาณน้ำ 5,991 ล้าน ลบ.ม.  และ one map ปริมาณน้ำ 5,652 ล้าน ลบ.ม.
     2. แผนการจัดสรรน้ำในฤดูฝน จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดสรรไปแล้ว 1,217 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่าแผนในช่วงเวลาเดียวกับ 368 ล้าน ลบ.ม. (แผน 1,585 ล้าน ลบ.ม.) ยังคงต้องจัดสรรน้ำเพิ่มอีก 2,415 ล้าน ลบ.ม.
     3. ในการดำเนินการประเมินสถานการณ์ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้ประเมินและติดตามสถานการณ์น้ำเป็นระยะๆ และอย่างต่อเนื่อง
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่น้อยในปัจจุบัน และให้เร่งเก็บน้ำไว้ใช้มากที่สุด ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก หากพื้นที่ใดมีการเพาะปลูกไปแล้วให้บริหารจัดการน้ำท่ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หา่กพื้นที่ใดยังไม่มีการเพาะปลูกให้พิจารณาในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนโดยคาดการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะว่าปีหน้าลุ่มน้ำแม่กลองมีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือใกล้เคียง ปี 2558-2559 ซึ่งเป็นปีแล้งของลุ่มน้ำแม่กลอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 12.57 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 211 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207