หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
เนื่องจากตำบลสระกะเทียมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ การสร้างที่อยู่อาศัยจึงอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ราบในเขตเมืองแต่ประชากรส่วนใหญ่ ก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาก็เป็นการรับจ้าง เพราะเนื่องจากในพื้นที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ในด้านศาสนาส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ระบบสาธารณูปโภคครบครัน จึงทำให้ประชากรในตำบลมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
 
 
 
ตำบลสระกะเทียมมีศาสนสถานที่สำคัญดังนี้

วัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
วัดสระกะเทียม
 
วัดลาดหญ้าแพรก
 
วัดใหม่ดอนทราย

ศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
 
โรงเรียนวัดสระกะเทียม
 
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ห้องสมุด จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้าแพรก
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกะเทียม

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 

ตำรวจสายตรวจตำบล จำนวน 1 ชุด

ที่ทำการอาสาสมัครตำรวจ จำนวน 1 แห่ง