หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
ปลัด อบต.สระกะเทียม


นางยุพิน สรงพรมทิพย์
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุณีย์ บุญสิริชูโต
นักบริหารงานทั่วไป


นางสาวนลินธรณ์ ยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางศรีจิตรา เอกจีน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวกาญจนา เก้าลิ้ม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายพัสกร ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเบญจวรรณ เนียมกลั่น
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นายธีรพงษ์ หิรัญญูปกรณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207