หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
ปลัด อบต.สระกะเทียม


นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุณีย์ บุญสิริชูโต
นักบริหารงานทั่วไป


นางศรีจิตรา เอกจีน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวกาญจนา เก้าลิ้ม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายธีรพงศ์ หิรัญยูปกรณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายพัสกร ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนรินธรณ์ ยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางเบญจวรรณ เนียมกลั่น
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207