หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
ปลัด อบต.สระกะเทียม


นางยุพิน สรงพรมทิพย์
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
 
 


นางสาวสุณีย์ บุญสิริชูโต
นักบริหารงานทั่วไป


นางสาวนลินธรณ์ ยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางศรีจิตรา เอกจีน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวกาญจนา เก้าลิ้ม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายพัสกร ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเบญจวรรณ เนียมกลั่น
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นายธีรพงษ์ หิรัญญูปกรณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ