หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 


 
 

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายจัดการดูแลและรักษาแหล่งน้ำ

รักษาสิทธิในการรับน้ำจากระบบส่งน้ำของชลประทาน

อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
 
  
 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมการออมกลุ่มสัจจะ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
  
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น

สนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม บำรุงรักษา และอนุรักษ์สถาบันศาสนา
 
  
 

จัดสวัสดิการคุ้มครองทางสังคม ทั้งในด้านสุขภาพสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดการบริการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันและการรักษา

การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ,จัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 
  
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบล

จัดบริการด้านสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ครอบคลุม

พัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล

รักษาความสะอาดสองข้างถนนและส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทางภายในตำบล

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
 
 


 
 

การจัดการบริการสาธารณสุข

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม , สวนสาธารณะ , รักษาคูคลองธรรมชาติ

การจัดการขยะ
 
  
 

สนับสนุนกระบวนประชาคมสังคมทุกระดับให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบต.

รักษาและปรับปรุงอุปกรณ์และสถานที่ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย