ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
ด้านการให้บริการ ( 4 )
36.36%
ด้านการโยธา ( 2 )
18.18%
ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( 0 )
0.00%
ด้านงานรายได้หรือภาษี ( 4 )
36.36%
ด้านการศึกษา ( 1 )
9.09%