หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
    
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงาน เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207