HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
 

1. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

2. พวกเราคนไทยผู้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ต้องช่วยกันต่อต้าน ป้องปรามต่อผู้ที่ดูหมิ่นจาบจ้วง สถาบันอันสูงสุดของชาติไทยเรา

3. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

4. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

5. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

6. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

7. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

8. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

9. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

10. ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

11. ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

12. ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข

13. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14. ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

15. ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

16. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

17. ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด

18. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

19. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

20. หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อย.มทบ.16

เขียนโดย   คุณ ร้อย.มทบ.16

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 10.30 น. [ IP : 101.51.111.90 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)