หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
    
 
 
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน
 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.      ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๒.     ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
๓.     สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
๔.     กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
๕.     ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
๖.     เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
๗.     พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๘.     พระนำไทยพ้นภัยนานาพระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๙.     ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๑๐. พระองค์ทรงเป็นเบ้าหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล
๑๑. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒. ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๑๓. จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้าบารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
๑๔. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๑๕. ศาสนาทุกศาสนาในในประเทศยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๑๖. บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 60 ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะสดุดี
๑๗. พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
๑๘. เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย
๑๙. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพสมบูรณ์ ตลอดไป
๒๐.ขอให้พระองค์มี อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
๒๑. ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป
๒๒.สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์จงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่ว
๒๓.เราจะสามัคคีกันเพื่อในหลวง
๒๔.ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักและภักดีตลอดกาล
๒๕.จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
๒๖.พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
๒๗.สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
๒๘.พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
๒๙.การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
๓๐.พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการร้อย.มทบ.16

เขียนโดย   คุณ ร้อย.มทบ.16

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 10.36 น. [ IP : 101.108.18.111 ]  
 

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์

ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.45 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์

ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.46 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยทุกคน


เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.48 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ทรงพระเจริญ รัชกาลที่๑๐ เรารักในหลวง ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินนี้ เรารักประเทศไทย

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.54 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207