หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 

๑. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

๒. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน

๓. ขอพระองค์อยู่คู่ชาวไทยยิ่งยืนนาน

๔. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

๕. ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป

๖. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

๗. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

๘. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๙. ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

๑๐. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

๑๑. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

๑๒. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

๑๓. ขอมีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

๑๔. ขอพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

๑๕. ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

๑๖. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

๑๗. ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๑๘. ขอให้พระองค์ท่านสุขภาพ พลานามัยแข่งแรง

๑๙. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

๒๐. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒๒. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

๒๓. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

๒๔. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

๒๕. พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหารหาญ

๒๖. ขอให้พระองค์ หายจากอาการประชวร มีพลามัยแข็งแรง ขอให้นายหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒๗. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

๒๘. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

๒๙. เพื่อชาติยอมสะได้แม้ชีวิต

๓๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

๓๑. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

๓๒. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

๓๓. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

๓๔. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคม

๓๕. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

๓๖. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

๓๗. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ

๓๘. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

๓๙. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

๔๐. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย.มทบ.16

เขียนโดย   คุณ ร้อย มทบ.16

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09.41 น. [ IP : 125.26.73.10 ]  
 

เรารักในหลวง

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 22.43 น. [ IP : 171.96.135.178 ]  
 

เรารักพ่อหลวง

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 22.44 น. [ IP : 171.96.135.178 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 22.44 น. [ IP : 171.96.135.178 ]  
 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 22.45 น. [ IP : 171.96.135.178 ]  
 

เรารักในหลวง

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 22.51 น. [ IP : 171.96.135.178 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207